Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door een afvaardiging van ouders, leerlingen en personeelsleden. Samen behartigen zij de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De MR heeft in veel zaken advies- of instemmings- recht en overlegt regelmatig met de directeur.

De MR vergadert zes keer per jaar. Contact met de MR kan via e-mail: mr@de-trappenberg.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit een delegatie van ouders, personeelsleden van de scholen, het Bestuursbureau en het Expertisecentrum.
De GMR is de gesprekspartner voor het college van bestuur voor zaken die betrekking hebben op schooloverstijgend beleid en bestuursbeleid.  
De GMR heeft instemmings- en adviesrecht op veel beleidsbesluiten.  In het kader van informatierecht ontvangt de GMR van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. In de reglementen voor de MR en de GMR van De DKP Onderwijsgroep is geregeld hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de MR en de GMR en waarop de genoemde rechten van toepassing zijn.

 De GMR vergadert zes keer per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail via secretaris.gmr@dkponderwijsgroep.nl.
Meer informatie is te vinden op de GMR pagina van DKP Onderwijsgroep