Samenwerking

Samenwerken met ouders

In de samenwerking met ouders streven wij naar educatief partnerschap om te komen tot een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school. Ons gezamenlijke doel is om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van onze leerlingen zowel thuis als op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.We willen komen tot een goed samenspel tussen de visie op ontwikkeling, leren en de samenwerking tussen school, kinderen en ouders.Daarbij is een open en transparante communicatie van groot belang. De leden van het klassenteam zijn voor u de eerste gesprekspartners.
Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(-team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dit doen wij middels vragenlijsten voor ouders en leerlingen, maar ook nodigen we ouders uit voor koffieochtenden of themabijeenkomsten.

Samenwerken met Merem Medische Revalidatie

Onze school is samen met Merem Medische Revalidatie in één gebouw gehuisvest. Het revalidatieteam van Merem Medische Revalidatie verzorgt de revalidatiebehandeling van leerlingen die dit nodig hebben. In overleg met het revalidatiecentrum wordt jaarlijks voor iedere leerling met revalidatie het OnderwijsRevalidatiePlan (ORP) geformuleerd. Het ORP is het instrument om de afstemming tussen onderwijs, opvoeding en revalidatie te bereiken. Therapieën worden gegeven onder schooltijd. Deze vinden in sommige gevallen plaats buiten de klas, maar ze worden zoveel mogelijk geïntegreerd: tijdens een les en in de klas of op de leerwerkplek. Steeds zal datgene wat geleerd wordt, zorgen voor een nog optimalere onderwijsleersituatie. Hierover vindt voortdurend afstemming plaats tussen school en revalidatie.

Samenwerken met Sherpa

Zorg In Onderwijs (ZIO)
Op de scholen van De DKP Onderwijsgroep krijgen leerlingen goed onderwijs en is er basisondersteuning aanwezig voor iedere leerling, zodat iedere leerling in staat is om onderwijs te volgen.

De basisondersteuning bestaat uit:
• onderwijsondersteuning, zoals kleinere klassen ten opzichte van regulier onderwijs, aangepast lesmateriaal of ondersteuning tijdens de lessen door de onderwijsassistent;
• zorgondersteuning persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het eten en drinken, bij verschoon- momenten of hulp bij aan- en uitkleden;
• zorgondersteuning begeleiding, zoals extra ondersteuning bij overgangsmomenten tussen twee activiteiten, leren omgaan met een (spraak)computer of bijvoorbeeld leren omgaan met vrije spelmomenten;
• zorgondersteuning verpleging, zoals controlemomenten bij diabetes of uitvoeren van voor uw kind specifieke medische handelingen.

Aan het begin van elk schooljaar wordt de zorg- en ondersteuningsbehoefte van iedere (nieuwe)leerling in kaart gebracht of geüpdatet. Wanneer de zorgbehoefte van uw zoon/dochter de basisondersteuning van onze scholen overstijgt, is het mogelijk om voor uw zoon/dochter extra zorg en ondersteuning te krijgen in de klas. De leerkracht zal daarover met u in gesprek gaan en samen met u de benodigde procedure starten. Voor het verkrijgen van deze zorg is namelijk een zorgindicatie nodig. Deze moet u aanvragen bij uw gemeente. Als de beperking van uw zoon/dochter dusdanig zwaar is, kan beslist worden dat de Wet langdurige zorg van toepassing is. U wordt dan verder geholpen door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de orthopedagoog van de betreffende afdeling.

Onderwijszorggroep (OZG)
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wij zien steeds vaker dat er leerlingen zijn in de basisschoolleeftijd waarbij twijfel ontstaat of een onderwijssetting de juiste setting is. In de meeste gevallen kunnen deze kinderen nog niet functioneren in een groep van 7-8 leerlingen en twee begeleiders. Daarom is De Trappenberg in maart 2023 gestart met een Onderwijs-Zorggroep. In deze groep biedt De Trappenberg in samenwerking met het Scholenteam Sherpa een passend aanbod, waarin met de kinderen wordt gewerkt aan het leren functioneren in een open schoolsetting en het schoolse dagritme en klimaat aan te kunnen. Als zij hierin voldoende ontwikkeling laten zien, kunnen zij de definitieve stap naar onderwijs maken. In deze groep wordt maximaal twee jaar een plaats geboden .

Buitenschoolseopvang (BSO)
Leerlingen van De Trappenberg kunnen na schooltijd terecht bij de opvang van Sherpa. Naast de vaste openingsdagen in de schoolweken is er ook in de schoolvakanties opvang. Het uitgangspunt van deze opvang is dat de leerlingen na schooltijd moeten kunnen ontspannen. De begeleiding steekt daarom ook in op een leuke, gezellige en relaxte middag. Naast de georganiseerde activiteiten is er ook ruimte voor vrij spel en ontspanning.
Er wordt BSO geboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen over het proces rondom aanmelding en toelating verwijzen wij u naar onderstaande gegevens

Informatie  en aanmelden Sherpa
Wanneer u meer informatie wilt over onze locatie of uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met:
Afdeling Zorgbemiddeling:
T. 035-6463 809
E. zorgbemiddeling@sherpa.org
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur.