Begeleiding en zorg

 

Klassenteam

Het klassenteam bestaat uit een leerkracht, een onderwijsassistent en in sommige klassen ook nog een zorgassistent. De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijskundige gang van zaken in de klas. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij zowel verzorgende als bij inhoudelijke, begeleidende en administratieve taken. De zorgassistent is in enkele klassen aanwezig om de assistent te ondersteunen bij het uitvoeren van de zorgtaken.
Het klassenteam is samen verantwoordelijk voor het totale pedagogische klimaat in de klas. Zo speelt iedereen een belangrijke rol in het begeleiden van leerlingen bij hun ontwikkeling.
 

Medisch team

Op onze school met een grote diversiteit aan leerlingen staat ook goede medische zorg centraal. Een belangrijk deel van de zorg wordt door de verpleegkundige uitgevoerd. Dit houdt onder andere in: het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die medische zorg nodig hebben. Ook het opvangen van leerlingen bij incidenten valt onder deze zorg.

Het medische schoolteam bestaat naast de verpleegkundige ook uit een schoolarts. De schoolarts is voor 1 dag in de week aan de school verbonden, een verpleegkundige is dagelijks aanwezig. Wilt u alle medische veranderingen aan de schoolverpleegkundige doorgeven? Zorg na bijvoorbeeld ziekenhuisopname, medicatiewijziging etc. U doet dit door het invullen en ondertekenen van de formulieren medisch handelenU kunt deze mailen naar de verpleegkundigen of aan de onderwijsassistent geven. 
Het medisch team werkt nauw samen en is te bereiken via het secretariaat van de school en via de mail: verpleegkundigen@de-trappenberg.nl .
 

Externe hulpverleners

Ondanks deze personele inzet kan het toch nog zo zijn dat er extra begeleiding aan een individuele leerling gegeven moet worden. Dit kan te maken hebben met: de medische conditie van een leerling; een specifieke individuele didactische aanpak; of een specifieke begeleidingsbehoefte. Deze vragen, die vaak van ouder(s)/ verzorger(s) komen, worden besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB) en met ouders. Als de CvB een positief besluit neemt dan wordt na overleg met medische specialisten, het medisch team en ouders bepaald hoe deze ondersteuning op school wordt gerealiseerd. Zo wordt bij plaatsing van een leerling ook beoordeeld in welke mate en voor hoelang de nabijheid van een externe hulpverlener noodzakelijk is. In verband met professionele kaders wordt deze zorg in principe niet door familie gegeven.

Afspraken externe hulpverleners.
 

Gedragsdeskundigen

Wanneer er vragen zijn op het gebied van leerontwikkeling, emotioneel welbevinden of gedrag, kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Deze denkt met u mee over wat uw zoon/dochter nodig heeft om zowel thuis als op school zo goed mogelijk te functioneren. Indien vereist kan de gedragsdeskundige dit proces ondersteunen. Dit kan zijn door middel
van een gesprek, soms door middel van een observatie en/of een onderzoek. De gekozen interventie is erop gericht een antwoord te kunnen geven op de vraag van de ouders of het klassenteam. De gedragsdeskundige kan deze behandeling of begeleiding soms zelf bieden of doorverwijzen naar andere hulpverlenings- instanties. Dit laatste alleen na toestemming van ouders. Een onderzoek kan ook plaats vinden in het kader van de uitstroom van de leerling. Dit onderzoek biedt actuele informatie en is bedoeld voor ouders en begeleiding naar vervolgonderwijs. De gedragsdeskundige draagt mede zorg voor het opstellen en het evalueren van het OntwikkelingsPerspectiefPlan en is betrokken bij het invullen van de noodzakelijke formulieren voor de toelaatbaarheidsverklaring van de leerlingen.

Presentatie OPP

 

Schoolstandaarden De Trappenberg SO

Landelijk Doelgroepenmodel GO (verise basisonderwijs)

 

Intern Begeleider

De intern begeleider houdt zich dagelijks bezig met de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen en leerkrachten op school op het gebied van onderwijs. De intern begeleider coördineert onderwijskundige ontwikkelingen en de uitvoering van onderwijskundig beleid. Daarnaast is de intern begeleider verantwoordelijk voor het delen van kennis en kunde binnen het team, de coaching van leerkrachten en de begeleiding van leerkrachten op het gebied van het de planning en didactische uitvoering van het onderwijs. De intern begeleider kan indien gewenst aansluiten bij gesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders over de onderwijsdoelen van de leerling.
 

Maatschappelijk werker

Het opvoeden en begeleiden van jongeren met een beperking kan voor de nodige vragen en problemen zorgen. Samen met ouders kan de maatschappelijk werker in kaart brengen wat er precies nodig is in het gezin om het evenwicht in stand te houden of te herstellen. Het maatschappelijk werk kan ook ondersteuning bieden op praktisch en sociaal-emotioneel gebied. Op praktisch gebied kan het gaan over onderwerpen zoals wonen, vrijetijdsbesteding en wet- en regelgeving.
Op sociaal-emotioneel gebied om verwerking, acceptatie en het omgaan met beperkingen. Voor alle leerlingen die nieuw zijn op De Trappenberg en ook een behandeling hebben bij Merem Medische Revalidatie is er voor de ouders de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek bij de maatschappelijk werker. Het doel van het gesprek is om de thuissituatie van de leerling te leren kennen en de hulpvragen van ouders en leerling in kaart te brengen.
 

Jeugdarts

De jeugdarts is in dienst van de GGD. Wanneer een kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau van GGD van uw woonplaats de zorg over aan de jeugdarts van de school. Deze onderzoekt de jonge leerlingen uit de onderbouw tweejaarlijks en de oudere leerlingen één keer in de drie jaar. U krijgt daarvoor een uitnodiging en het onderzoek is (tijdens schooltijd) op school. De aanwezigheid van ouders is hierbij gewenst. Bij de ‘bovenbouwers’ kan daar in overleg vanaf geweken worden.

Onderzoek jeugdarts van de leerlingen in de onderbouw
De jeugdarts kijkt naar de groei en ontwikkeling en de algemene gezondheid. Gelet wordt op ogen en oren, lengte en gewicht en het gedrag van het kind.

Onderzoek jeugdarts van de leerlingen in de midden- en bovenbouw
Een zo gezond mogelijke leefstijl staat centraal. Naast groei en ontwikkeling en aandacht voor ogen en oren worden zaken als slapen, voeding en vrijetijdsbesteding besproken.

Van de onderzoeken wordt een verslag gemaakt. Wanneer daar aanleiding toe is, vindt overleg met school plaats naar aanleiding van het verslag. Dat gebeurt dan met medeweten van de ouders. Hebt u zelf vragen over de lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd om extra onderzoek vragen bij de arts. 
 

Schoolarts

De DKP Onderwijsgroep heeft een eigen schoolarts. De schoolarts is verantwoordelijk voor het medisch beleid van de stichting en zorgt er tevens voor dat onze medewerkers goed geschoold zijn in het uitvoeren van bepaalde handelingen. Daarnaast maakt de schoolarts ook deel uit van de CvB.